شرکت ما قادر به ارائه مجموعه متنوعی از راهکارها و خدمات متنوع است که توسط دو تیم مختلف در دو دفتر تهران و تورنتو فراهم میشوند و در نهایت، طرحی درخور و زیبا، مناسب با نیاز سازمان متبوع شما را تامین

مینماید.

ما با هدف ایجاد بازتابی مثبت از برند شما، خدماتی را ارائه میدهیم که شما را در مسیری درست و مؤثر قرار دهد، تا این گام رو بجلو، همیشگی باشد.ش

+ ارائه مشاوره و تعیین استراتژی متناسب با حرفه شما درزمینه برندینگ و تثبیت موقعیت تجاری آن

+ تحقیقات بازار + خلق و ساخت محتوای تبلیغاتی + پوشش رسانهای + معرفی و توسعه برندینگ + ارائه استراتژیهای نوآورانه + بررسی کمی و کیفی تحقیقات + ارائه استراتژی رسانههای دیجیتال و چگونگی حضور در شبکههای

اجتماعی + پیشبرد تکنیکی و هنری پروژه + انضمام تکنیکهای بازاریابی سنتی

اطلاعات بیشتر

مشتریان خوشحال ما

بلاگ

آرشیو مطالب