خانه بلاگ خدمات رادرو پروژه ها مجله ویونا تماس

یوزپلنگ ایرانی در خطر انقراض، ایران در انتظار دلبری دلبر

پس از دو ســال چشم انتظاری و مراقبت از کوشکی و دلبر، دو یوزپلنگ نادر ایرانی، بارداری دلبر به ثمر ننشست و عفونت کلیه منجر به سقط جنین او شد تا نگرانی ها از انقراض این گونه نادر و زیبای جانوری دوباره اوج بگیرد و سر تیتر خبرگزاری های شود. کوشــکی و دلبــر هــر دو از 3 و 4 ماهگــی به اســارت شــکارچیان درآمدنــد. گرچه دور از هــم زندگــی مــی کردنــد، چــرخ سرنوشــت مســئولیتی گــران بــر گــردن شــان گذاشــته بود. مســئولیتی بــه بلنــدای 20 قــرن حیــات یوزهای آســیایی. نام کوشــکی را از نام شــکارچی اش کــه او را به ســازمان محیط زیســت هدیه کرد وام گرفتنــد و نام دلبر که تنها یوز ماده در اســارت اســت »در منطقه حفاظتشــده توران، جایی هســت به اســم دلبــر. دلبــر از آنجا به منطقــه حفاظت شــده امد، با این امید کــه هم بتواند کودکــی بیاورد و به تعــداد این حیوانــات در حال انقراض بیافزاید و هم تحقیقات دقیق تری روی یوز پلنگ ایرانی انجام شــود. این را رجبعلی کارگر معاون پروژه ملی حفاظت از یوز پلنگ آســیایی می گوید. مســئوالن کوشــکی و دلبــر را کنار هــم گذاشــتند و به امید دخالت دســت طبیعــت به کنــاری رفتند. این دو در ابتدا به هم میلی نشان ندادند.

Loading...