خانه بلاگ خدمات رادرو پروژه ها مجله ویونا تماس

کافه بازی با بزرگمهر حسین پور


وقتی به فرهنگ دنیا نگاه کنید ، مردم خانه نشینی را رها کرد هاند و بیشتر معاشر تهایشان بیرون از خانه اتفاق م یافتد،
و هر چ هقدر احساس امنیت در کافه بیشتر باشد ، معاشرتها کافه ای هم بیشتر می شود، در ایران هم فرهنگ کافه نشینی
رو به پیشرفت است، فرهنگی که از فضای مجازی و محیط غیرانتزاعی رشد کرده، اتفاق خوبی که از طریق دانشجویان به مردم
تزریق شده است. جریان دیگر این روزها کافه گالری است که دو عنصر جدا نشدنی از یکدیگرند، معمولاً کسانی به کافه م یروند
که علاق همند به گالری هستند و برعکس، در واقع با حمایت از کافه گالری ها به هنرمندان کمک می کنیم ، هر چند باید فرصت
بدهیم تا آ نها نیز به کیفیت بهتری برسند.

Loading...