خانه بلاگ خدمات رادرو پروژه ها مجله ویونا تماس

بازی و بازیگری خلاق برای کودکان و نوجوانان

سحر دولتشاهی تجربه تدریس بازیگری خالق به کودکان در خانه بینالملل بامداد را در کارنامــهی کاریاش دارد. او از ارتباط خوبش با کــودکان میگوید و انرژیای که از تدریس به این گروه ســنی میگیرد: »کار کردن و معاشــرت با بچهها خیلی به من انــرژی میدهد. دغدغه تدریس هــم از این جهت دارم که فکــر می‌کنم آدم با تدریس کردن یک دور معلومات خودش را مرور می‌کند. مجبور میشــوی اطالعاتت را بــهروز کنی و من آدمی هســتم که بدون حضور ذهن نمیروم ســر کالس و برای آن تحقیق می‌کنم و یک شــیوهی تدریس را انتخاب می‌کنم و آن را شخصیســازی می‌کنــم و هربار میدانم قرار اســت چه اتفاقــی بیفتد. روز اولی کــه رفتم از من خواســته شــد کالسها به زبان انگلیســی باشــد. برای من خیلی عجیب بود و فکر می‌کردم شــاید بازیگرهایی را میخواهند که بعدا انگلیســی حــرف بزنند. بعدتر گفتم کالس بازیهای خالق فقط برای کســانی نیســت که بخواهند بازیگر بشــوند.

Loading...