خانه بلاگ خدمات رادرو پروژه ها مجله ویونا تماس

آداب کافه نشینی، نگاهی به حقوق میزبان و حقوق مشتری

آرمانشــهر هر رابطهای با تعامل ســازنده و دو ســویه بیــن طرفین اســت که شــکل میگیــرد. یکی از روابط پررنــگ این روزها رابطهی بیــن کافهنشــینها و کارکنان یک کافــه اســت. تعامــل در این رابطــه زمانی برقرار میشــود کــه دو طرف بــه نیازها و انتظارات دیگری آگاه باشند، حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناســند و به آنها احترام بگذارند. دریافت خدمــات و ســرویسدهی مطلوب از جملــه حقــوق شــما بهعنــوان یــک فرد کافهنشــین اســت و کارکنــان یــک کافهی موفــق همــواره در تالشانــد تــا بــا ارائه بهترین سرویس، بیشترین میزان رضایت شما را بهدست آورند. در مورد باال اگر رضایت شــما بهعنوان فرد کافهنشین در شــرایطی جلب نشود، انتقاد از ســرویسدهی نامطلــوب حق شماســت و الزم اســت که با رعایت احتــرام، کارکنان آداب کافهنشیین نگاهی به حقوق میزبان و حقوق مشتری رضا رواسیان کافه را از این امر آگاه ســازید. در برخی موارد ممکن اســت این حق را از خود ســلب ‌کنید و از تذکــر دادن خودداری کنید که باعث میشــود کارکنــان کافه از نقاط ضعــف خود آگاه نشــوند و نتوانند ســرویس بهتری را برای مراجعات بعدی به شما ارائه دهند. در این بین زمان و برخورد مناسب برای بیان نارضایتی یکی از مهمترین فاکتورهاییست که میتواند نتیجهبخش بودن انتقاد شما را تقویت کند.

Loading...